صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Carbon
شناسه خبر : 56831396/02/18 -

کربن

/ / / Carbon / /

با نشانه C نام ششمین عنصر جدول تناوبی وچهارمین عنصر فراوان طبیعت.عدد اتمی آن 6 جرم اتمی عنصر طبیعی آن 01115/12 نقطه ذوب آن 3820  نقطه جوش آن 5100 درجه کلوین است.

این عنصر به شکل گازکربنیک در جو زمین وجود دارد.