صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Proton
شناسه خبر : 56821396/02/18 -

پروتون

/ / / Proton / /

یک ذره زیر اتمی پایدار با بار الکتریکی مثبت.جرم آن 1.007399 واحد جرم اتمی .پروتون در واقع هسته اتم هیدروژن نیز می باشد.بهمین دلیل می توان پروتون را تشکیل دهنده 87 درصد جرم کل کیهان دانست.تعداد پروتونها نشانگر عناصر مختلف در طبیعت می باشد.بر اساس تئوری های جدید نیمه عمر آن بین ده بتوان 35 الی ده بتوان 45 سال می باشد.