صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Brooks comet
شناسه خبر : 54531396/02/18 -

دنباله دار برووکس

/ / / Brooks comet / /

دنباله داری که در سال 1893 در حالیکه قدر آن 7 بود کشف شد.دم یونی آن یکی از فعالترین  وپیچیده ترین دمهایی بود که تا آن زمان عکسبرداری شده بود.