صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Baily's beads
شناسه خبر : 51531396/02/18 -

دانه های تسبیح بیلی

/ / / Baily's beads / /

این پدیده  اولین بار طی خورشید گرفتگی سال 1836 در اسکاتلند توسط فرانسیس بیلی به عنوان  ردیفی از نقاط درخشان اطراف قرص ماه توصیف شد.این پدیده ناشی از وجود کوهها وارتفاعات سطح ماه می باشد وعبور نور خورشید از میان آنها موجب دیده شدن این نورهای ردیفی می شود.در طی یک خورشیدگرفتگی کلی در زمان تماس دوم وسوم نیز امکان مشاهده آنها وجود دارد.