صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Polar Aligment
شناسه خبر : 50391396/02/18 -

قطبی کردن

/ / / Polar Aligment / /

تنظیم نمودن محور قطبی مقر تلسکوپ به سمت نقطه شمال آسمان ودر جهت ستاره قطبی.این تنظیم کردن زمانی مورد نیاز است که مقر تلسکوپ موتور دار بوده وبخواهید برای مدتی اجرام سماوی را در میدان دید داشته باشید. برای تنظیم دقیق سمت تلسکوپ از دوربینی مخصوص با نام polar scope استفاده می شود.