سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ز
زاوش Jupiter
زاویه توجیه هلال با افق Crescent orientation
زاویه ساعتی Hour angle
زاویه فاز Phase angle
زباله های فضایی space debris
زبانه Prominence
زبانه انفجاری Eruptive Prominence
زبانه حلقوی Loop prominence
زبانه موجی Surge prominence
زحل Saturn
زمان اتمی Atommic time(AT)
زمان بین المللی Universal Time(UT)
زمان چهارچوبی Coordinated time(CT)
زمان خورشیدی ظاهری Apparent Solar Time
زمان خورشیدی متوسط Mean solar time
زمان دینامیکی Dynamical time(DT)
زمان دینامیکی گرانیگاهی Barycentric time
زمان زمینی Terrestrial time(TT)
زمان زیجی Ephemeris time(ET)
زمین Earth
زهره Venus
زیر غول Sub gaint
زیر کوتوله Sub dwarf
 

۷۶۹۸۳۷۴   پیاده سازی : کافه نورون