سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ت
تئوری بیگ بنگ Big bang theory
تابش 3 درجه background radiation
تابش آسمان Airglow
تابش ثانویه After glow
تابش رادیویی متریک Metric solar radiation
تابش زمینه background radiation
تابش سنکروترون Synchrotron radiation
تابش ماوراءبنفش Ultraviolet light
تابش کیهانی background radiation
تاج Corona
تاج جنوبی CrA، southern crown، corona australis
تاج خورشیدی Corona
تاج شمالی CrB، northern crown، corona borealis
تاریخ ژولینی Julian date
تالاسا thalassa
تپنده اشعه ایکس آنومالی Anomalus X Ray Pulasar (AXP)
تتیس tethys
تحدب به سوی بدر (از اشکال هلال ماه) Waxing gibbous
تحدب به سوی محاق(از اشکال هلال ماه) Waning gibbous
تحول ستاره ها Steller evolution
تراز Nor، ruler، norma
تربیع آخر (از اشکال هلال ماه) Last quarter
تربیع اول( از اشکال هلال ماه) First quarter moon
ترمز هوایی Aerobraking
تریتون Triton
تصادم کهکشانی Cannibalism
تضاد تصویر image contrast
تغییرات سالیانه Annual Variation
تقویم Calendar
تقویم ژولینی Julian callendar
تلسکوپ Telescope
تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا CELT، California Extremely Large Telescope
تلسکوپ آپوکروماتیک Apochromatic telescope
تلسکوپ اشمیت Schmit telescope
تلسکوپ اشمیت نیوتنی
تلسکوپ اشمیت کاسگرین
تلسکوپ با میدان دید گسترده RFT، Rich field telescope
تلسکوپ بازتابی Reflective telescope
تلسکوپ پان استارز-1 PS1، Pan STARSS-1 telescope
تلسکوپ دال کرکهام DK telescope، Dall kirkham
تلسکوپ راهنما Guide scope
تلسکوپ راهنما Guide scope
تلسکوپ ریچی کریتین RC Telescope، Ritchey chretien Telescope
تلسکوپ سریع Fast telescope
تلسکوپ سوبارو Subaru telescope
تلسکوپ شکستی Refractive telescope
تلسکوپ شکستی آکروماتیک Achromatic telescope
تلسکوپ غول پیکرماژلان Gaint Magellan telescope(GMT)
تلسکوپ فضایی Space telescope
تلسکوپ فضایی اسپایتزر Spitzer Space Telescope ( SIRTF)
تلسکوپ فضایی جیمز وب James Webb Space Telescope(JWST)
تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی) Fermi Gamma-ray Space Telescope ، Glast space telescope
تلسکوپ فضایی نیوتن XMM-Newton(X-RAY MULTI MIRROR) space telescope
تلسکوپ فضایی هابل Hubble space telescope(HST)
تلسکوپ فضایی کامپتون Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO)
تلسکوپ فضایی کپلر Kepler space telescope
تلسکوپ فضایی کوروت Corot space telescope
تلسکوپ گران کاناریس GTC، Gran canaris telescope
تلسکوپ گریگورین Gregorian telescope
تلسکوپ ماکستوف Maksutov telescope
تلسکوپ ماکستوف نیوتنی Maksutov Newtonian telescope
تلسکوپ ماکستوف کاسگرین
تلسکوپ ناسمیت Nasmyth telescope
تلسکوپ نیوتنی Newtonian telescope
تلسکوپ هرشل Herschel space telescope
تلسکوپ کاسگرین Cassegrain telescope
تلسکوپ کک W. M. Keck Observatory
تنین Dra، dragon، draco
توامان Gem، twins، gemini
تکامل ستاره ها Steller evolution
تکینگی عریان Naked singularity
تی بی Thebe
تیتان titan
تیتانیا titania
تیر Sge، arrow، sagitta
تیر ته کشتی Car، keel، carina
تیرگی لبه ای Limb darkening
تیشتر Dog star، Sirius
تیکوبراهه brahe .tycho
 

۷۶۹۸۴۰۳   پیاده سازی : کافه نورون