سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

S
S Doradus variable stars ستاره های متغییر S ماهی طلایی
sagitta صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
sagittarius صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy(SagDEG) کهکشان کوتوله قوس
Saiph سیف(شمشیر)، سیف الجبار، ستاره کاپا جباری
Saros period دوره ساروس
Satellite Of Jupiter فهرست اقمار مشتری
satellite of saturn فهرست اقمار زحل
satellites of mars فهرست قمرهای سیاره مریخ
satellites of neptune فهرست قمرهای سیاره نپتون
Saturn زحل، کیوان
Schmit telescope تلسکوپ اشمیت
Scl صورت فلکی سنگ تراش(حجار)، حجار
Sco صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
scorpio صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
scorpion صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
Sct صورت فلکی سپر
sculptor صورت فلکی سنگ تراش(حجار)، حجار
Sculptor galaxy کهکشان حجار
scutum صورت فلکی سپر
sea goat صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Second mirror آیینه ثانویه
Semi regular pulsating stars ستاره های متغییر تپشی نیمه منظم
Semi regular variable stars ستاره های متغییر نیمه منظم
Semidetached binary ستاره های دوتایی نیمه چسبیده
Ser صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpens صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpent صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpentarius صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
Sex صورت فلکی سکستان
sextans صورت فلکی سکستان
sextant صورت فلکی سکستان
Seyfert galaxy کهکشان سیفرت
Sge صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
Sgr صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
sheikh bahaee شیخ بهایی
Shepherd satellites اقمار شفرد
shield صورت فلکی سپر
Shuttle شاتل(اتوبوس فضایی)
Sidereal Year سال نجومی
Sidereal month ماه نجومی
Siderial day روز نجومی
Silicate سیلیکات
Simorgh rocket ماهواره بر سیمرغ
sinope سینوپه
Sirah صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
Sirius شعرای یمانی (sheraye yamani)، تیشتر، شباهنگ، آلفا سگ اکبر
Sirrah صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
smaller lion صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
Soft gamma repeater(sgr) گاما نرم تکرار شونده
soho ماهواره سوهو
solar and heliospheric observatory ماهواره سوهو
Solar constant ثابت خورشیدی
Solar dynamic observatory رصدخانه خورشیدی سولار داینامیک
Solar eclipse خورشیدگرفتگی
solar granules دانه های خورشیدی، جو دانه
Solar mass جرم خورشید
Solar storm طوفان خورشیدی
solar system منظومه شمسی، سیستم خورشیدی، دستگاه خورشیدی
Solar TErrestrial RElations Observatory ماهواره استریو
solar wind باد خورشیدی
solar-b فضاپیمای هینود
Sombrero galaxy ام 104، کهکشان کلاه مکزیکی
South celestial pole قطب جنوب سماوی
southern crown صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
southern fish صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Southern Pinwheel Galaxy ام 83
Soyuz فضاپیمای سایوز
space debris زباله های فضایی
space launch facility ایستگاه پرتاب فضایی
Space telescope تلسکوپ فضایی
Special relativity نسبیت خاص
Spectral classification رده بندی طیفی
Spectrogram طیف نگاشت، بیناب نگاشت
Spectrograph طیف نگار، بیناب نگار
Spectroheliogram خورطیف نگار
Spectrohelioscope خورطیف نما
Spectroscopic Binary ستاره های دوتایی بینابنمایی (طیفی)
Spherrical abberation ابیراهی کروی، کجنمایی کروی
Spica سماک اعزل(semak a zal)
Spicule سیخک، سنبله
Spindle Galaxy ام 102
Spiral galaxy کهکشان مارپیچی
Spitzer Space Telescope ( SIRTF) تلسکوپ فضایی اسپایتزر
Splinter galaxy کهکشان اسپلینتر
sponde اسپوند
Springfield mounting استقرار اسپرینگ فیلد
Sputnic satellite 2 ماهواره اسپوتنیک 2
sputnik satellite ماهواره اسپوتنیک
Star ستاره ، اختر، نجم
Starburst galaxy کهکشان ستاره فشان
Steins سیارک استینز
Steller evolution تحول ستاره ها، تکامل ستاره ها
Steller wind باد ستاره ای
STEREO ماهواره استریو
STSPLUS software نرم افزار stsplus
Sub dwarf زیر کوتوله
Sub gaint زیر غول
Subaru telescope تلسکوپ سوبارو
Subaru, Seven Sisters ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
Suhail کاناپوس، سهیل، ستاره آلفا شاه تخته
Summer solstice انقلاب تابستانی
Sun خورشید
Sun grazing comet دنباله دار خورشید خراش، دنباله دارهای کروز
Sundial ساعت آفتابی
Sunflower Galaxy ام 63
Sunspot لکه خورشیدی، کلف
super cluster ابر خوشه
super gaint ابرغول
Superior planets سیارات خارجی
Supernova ابرنواختر
surface brightness درخشندگی سطحی
Surge prominence زبانه موجی
swan صورت فلکی دجاجه(ماکیان)، قو، ماکیان
Swan Nebula ام 17
Swift satellite ماهواره سویفت
sword fish صورت فلکی ماهی زرین(طلایی)
SX Arietis variables ستاره های متغییر SX حملی
SX Phoenicis variable stars ستاره های متغییر SX فونیکسی(سیمرغی)
Symbiotic novae نواختر سیمبیوتیک، ستاره های متغییر RR تلسکوپی
Symbiotic star ستاره سیمبیوتیک
Synchrotron radiation تابش سنکروترون
Synodic moon ماه هلالی
Synodic period دوره هلالی
 

۷۶۹۸۳۲۴   پیاده سازی : کافه نورون