صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Penumbra
شناسه خبر : 63001396/02/18 -

نیم سایه

/ / / Penumbra / /

این کلمه دارای دوکاربرد است:

1-       منطقه ای از سایه ماه روی زمین (در زمان خورشید گرفتگی)که در آن خورشید گرفتگی بصورت ناقص رخ می دهد.

      ۲- منطقه روشنتر اطراف لکه های خورشیدی