صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Capella
شناسه خبر : 51861396/02/18 -

عیوق

/ / / Capella / /

ستاره آلفای ارابه ران که قدر آن 0.08 وششمین ستاره پرنور آسمان است.در فاصله  42 سال نوری و ستاره ای دوتایی طیفی  است که از دو ستاره غول زرد رنگ تشکیل شده که بادوره 104روزه حول مرکز جرم مشترکشان می چرخند.دوستاره احتمالا از رده های طیفی G6 III و G2 III هستند.